Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo

Výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo

Využijte kotlíkovou dotaci na výměnu starého kotle za úsporné tepelné čerpadlo! Můžete získat až 127 500 Kč! Našim zákazníkům nabízíme v této souvislosti kompletní služby na klíč, tedy podání žádosti, komunikaci s Krajem, nafocení, inspekci a zpracování podkladů. Dotace se budou týkat výměny kotlů s emisní třídou 1 nebo 2.

Kotlíkové dotace

1. Seznam výrobků Panasonic – SVT kódy

Zde naleznete seznam SVT kódů ke stažení (.xlsx)

2. Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci ?

Fyzická osoba vlastnící rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami. Hlavním zdrojem vytápění musí být kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním.

3. Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci

Žádosti se začínají koncem ledna 2016.

4. Výše kotlíkové dotace

Při výměně za tepelné čerpadlo 80 % z pořizovacích nákladů, maximálně 120 000 Kč.

Bonus 5 % pro města obce spadajících do prioritního území, maximální dotace 127 500 Kč.

5. Nutné podmínky pro získání kotlíkové dotace

Prokázat energetickou náročnost domu. Dům musí spadat do energetické třídy C (prokazuje se Průkazem energetické náročnosti budovy – PENB), nebo je současně žádáno v dotačním programu Nová zelená úsporám. Pokud není splněna žádná z těchto podmínek, je nutné provést jedno tzv. „mikro“ energetické opatření.

Mikroenergetickým opatřením se rozumí opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti domu provedené na základě doporučení energetického specialisty. Maximální výše uznatelných nákladů na provedení mikroenergetických opatření je 20.000 Kč. Tato částka se započítává do výše dotace.

(http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty – dokument Základní pravidla pro fyzické osoby)

Energetický specialista je expert, který je držitelem osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
(http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx)

Znehodnocení stávajícího kotle např. provrtáním, rozřezáním atd., opatřením, které znemožní jeho provoz. Je nutné provést dokumentaci. Také je možné kotel zlikvidovat, odvézt do firmy zabývající se likvidací odpadů nebo do sběrných surovin, kde dojde k jeho znehodnocení. V tomto případě si vyžádejte doklad o likvidaci kotle.

Dotaci vám rádi pomůžeme vyřídit. Kontaktujte nás na info@klimarapid.cz

6. Na co se kotlíková dotace nevztahuje

 • jednotlivě stojící kamna a krbové vložky
 • kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním
 • kotle na biomasu a kotle spalující uhlí a biomasu
 • plynové kotle
 • na kotel, který byl v minulosti podpořen jinou dotací na podporu výměny kotlů
 • na domy určené k rekreaci a podnikání
 • na domy s omezeným právem vlastníka (exekuce…)
 • na domy u kterých přechází k převodu práv k nemovitosti
 • na domy jejichž majitel je k datu podání žádosti po lhůtě splatnosti svých závazků vůči poskytovateli dotace
 • na domy jejichž majitel je k datu podání žádosti po lhůtě splatnosti svých závazků vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, Ministerstvu životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky (je dlužníkem státu)

7. Kdy lze výměnu kotle realizovat

Dotace se vztahuje na výměnu kotle, která proběhla po 15. 7. 2015 za podmínky splnění všech požadavků. O dotaci lze žádat zpětně.

Jak postupovat

a) Vybrat nový topný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků

Zdroj je nutné vybírat s ohledem na tepelnou ztrátu domu, topnou soustavu a vhodnosti jeho připojení k topné soustavě. Nesmí se podcenit regulace, na které především závisí provozní náklady nového topného zdroje. Tepelná čerpadla je nutné posuzovat nejen podle výkonu, ale také podle SCOP (sezónní topný faktor). Pozor na podmínky, pro které jsou technické parametry udány. Kvalifikovaný dodavatel technické parametry doloží příslušnými certifikáty z nezávislé zkušebny. Od 26. 9. 2015 je povinnost výrobců a dovozců vystavit k tepelnému čerpadlu energetický štítek na základě měření dle ČSN EN 14825.

(http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty – dokument Seznam registrovaných výrobků)

b) Pořídit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na topnou soustavu a kouřovod

Pořiďte fotodokumentaci samotného kotle, jeho připojení v kotelně k topné soustavě a jeho připojení ke kouřovodu (komínu).

c) Prokázat energetickou náročnost domu

Energetickou náročnost domu je možné prokázat Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB), dům musí splňovat minimálně kategorii „C“, nebo podat žádost do dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pokud nemůžete prokázat energetickou náročnost domu, nebo dům spadá do kategorie „D“ a vyšší, kontaktujte energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro energetického opatření.

Rádi vám doporučíme energetického specialistu.

d) Vyplnit a podat ŽÁDOST O DOTACI

Formulář Žádosti o dotaci a další požadované přílohy uveřejní současně s vyhlášením výzvy jednotlivé kraje na svých webových stránkách, případně budou v papírové formě k vyzvednutí na krajských úřadech.

Co potřebuji doložit k Žádosti o dotaci:

 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na topnou soustavu a kouřovod
 • v případě více vlastníků domu písemný souhlas ostatních vlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje
 • v případě vlastnictví domu ve společném jmění manželů písemný souhlas druhého z manželů k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) v případě, že dům spadá do kategorie „C“ a nižší v případě provedeného mikro energetického opatření nechat žádost potvrdit energetickým specialistou doporučujeme také u mikro energetického opatření pořídit fotodokumentaci

8. Kontakty na jednotlivé kraje

Nejčastější dotazy v souvislosti s kotlíkovými dotacemi

Z tiskové zprávy „Kotlíková revoluce v plném proudu – 15 nejčastějších dotazů na Ministerstvo životního prostředí“ (28. 1. 2016): „Lidé se v souvislosti s kotlíkovými dotacemi Ministerstva životního prostředí nejčastěji ptají na tzv. mikroenergetická opatření, na způsob proplácení dotace, přehled doporučených výrobků či zda mohou vyměnit stará kamna nebo zdroj na elektřinu.“

„Tzv. mikroenergetická opatření je nutné provést, pouze pokud rodinný dům nesplňuje požadavky na minimálně klasifikační třídu C dle průkazu energetické náročnosti. Není však nutné realizovat rozsáhlá opatření, která by po jejich realizaci zařadila dům do klasifikační třídy C. Pro získání dotace postačí realizovat alespoň jedno z opatření ze seznamu. Seznam mikroenergetických opatření najdete např. v dokumentu Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 na straně 6. Ideální opatření pro Váš dům doporučí energetický specialista. Dotace na mikroenergetické opatření je z max. částky 20.000 Kč. V případě větších rekonstrukcí je pak možné kotlíkovou dotaci vhodně zkombinovat s dotací na zateplení z programu Nová zelená úsporám, kde je možné získat dotaci až 50% ze způsobilých výdajů.“

„Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné prokázat, že kotel na pevná paliva plní funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu.
Na výměnu starých kamen je možné při splnění podmínek využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR.

Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si při splnění podmínek mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR.“